Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van versevisbox.com zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van versevisbox.com.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van versevisbox.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door versevisbox.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van versevisbox.com zijn vrijblijvend en versevisbox.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door versevisbox.com. versevisbox.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt versevisbox.com dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via iDEAL, MisterCash, Creditcard of Maestro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- en bankrekening van versevisbox.com.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is versevisbox.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door versevisbox.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en afhankelijk van de vervoerder. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien u een aankoop doet op internet heeft u het recht om dit product weer terug te sturen en uw geld retour te ontvangen. Dit heet het herroepingsrecht. De versevisbox is een versproduct. Het is daarom niet mogelijk om de visbox terug te sturen en uw geld retour te ontvangen. Versproducten zijn namelijk uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht. Mocht u niet tevreden zijn, neem dan contact met ons op via [email protected]

4.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Versevisbox.com vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.

4.5 Mocht op het beoogde moment van levering niemand op het afleveradres aanwezig zijn, en de buren het pakket niet kunnen/willen aannemen en er geen contact kan worden gezocht met de aangewezen persoon. Dan zal het vriespakket door de bezorger mee terug genomen en zal er in overleg een andere bezorgdatum worden gekozen. Hiervoor wordt er door de versevisbox wel extra kosten (€12.50) in rekening gebracht.

4.5 Na ontvangst dient de Koper de producten direct te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via [email protected] Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

4.6 Bij alle bestellingen kunnen geringe afwijkingen van het origineel en op de website getoonde producten niet gereclameerd worden.

Dit geldt in het bijzonder voor:

-Geringe kleurafwijkingen aan producten,

-Geringe afwijkingen aan producten,

-Geringe gewicht afwijkingen,

4.7 Bij betaling van een abonnement geeft u ons toestemming om via een automatische incasso de daarop volgende visboxen af te rekenen.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door versevisbox.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 versevisbox.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft versevisbox.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat versevisbox.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan versevisbox.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan versevisbox.com schriftelijk opgave doet van een adres, is versevisbox.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan versevisbox.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Wanneer door versevisbox.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat versevisbox.com deze voorwaarden soepel toepast.

7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met versevisbox.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door versevisbox.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.4 versevisbox.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.